WARSAW STOCK EXCH. ZY1
WSX FWB

WSX
WARSAW STOCK EXCH. ZY1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của WARSAW STOCK EXCH. ZY1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của WSX là 394.701M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền