GBP/RUB_TOM - GBP/RUB GBPRUB_TOM

GBPRUB_TOM MOEX
GBPRUB_TOM
GBP/RUB_TOM - GBP/RUB MOEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày