ASTARTA

AST GPW
AST
ASTARTA GPW
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AST

Tóm tắt tài chính của ASTARTA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AST là 656.373M PLN. EPS TTM của công ty là 22.94 PLN, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 1.18.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu