ARCTIC

ATC GPW
ATC
ARCTIC GPW
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ATC

Tóm tắt tài chính của ARCTIC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ATC là 799.581M PLN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu