EUROCASH

EUR GPW
EUR
EUROCASH GPW
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính EUR

Tóm tắt tài chính của EUROCASH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của EUR là 1.593B PLN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu