FON

FON GPW
FON
FON GPW
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FON báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FON với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FON là 13.65M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền