NOVITA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NVT nguyên tắc cơ bản

NOVITA tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 4.00 PLN, hãy mua trước 18 Tháng 12 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.02%