NOVITA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NVT nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NOVITA, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của NVT trong quý trước là43.51M PLN, và cao hơn 11.91% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 4.17M PLN.

Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PLN
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY