ODLEWNIE

ODL GPW
ODL
ODLEWNIE GPW
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ODL

Tóm tắt tài chính của ODLEWNIE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ODL là 117.842M PLN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền