POLICE

PCE GPW
PCE
POLICE GPW
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PCE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của POLICE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PCE là 1.409B PLN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu