TBULL
TBL GPW

TBL
TBULL GPW
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TBL financial statements

Tóm tắt tài chính của TBULL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TBL là 27.272M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền