SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD

1165 HKEX
1165
SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1165 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1165 là 612.832M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền