SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD

1165 HKEX
1165
SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1165

Tóm tắt tài chính của SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1165 là 254.101M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu