FIRST CAP-NEW

1269 HKEX
1269
FIRST CAP-NEW HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1269 financial statements

Tóm tắt tài chính của FIRST CAP-NEW với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1269 là 284.89M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền