JIANGNAN GROUP LIMITED

1366 HKEX
1366
JIANGNAN GROUP LIMITED HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1366 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của JIANGNAN GROUP LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1366 là 1.73B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền