CHINA ECOTOURISM GROUP LTD

1371 HKEX
1371
CHINA ECOTOURISM GROUP LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1371

Tóm tắt tài chính của CHINA ECOTOURISM GROUP LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1371 là 225.456M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu