INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA

1398HKEX
1398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINAHKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1398 nguyên tắc cơ bản

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1398 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.34 HKD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.31%