INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA

1398HKEX
1398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINAHKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1398 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA

Lợi nhuận của 1398 trong quý trước là 0.26 HKD trong khi ước tính là 0.34 HKD, chiếm -21.31 % bất ngờ. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.27 HKD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 252.52B HKD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 1398.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên