INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA

1398HKEX
1398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINAHKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1398 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1398 là 1.606T HKD. EPS TTM của công ty là 1.21 HKD, tỷ suất cổ tức là 8.91% và P/E là 3.13. Ngày thu nhập tiếp theo của INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA là 30 Tháng 3, ước tính là 0.24 HKD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu