NATURE ENERGY T
1597 HKEX

1597
NATURE ENERGY T HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1597 financial statements

Tóm tắt tài chính của NATURE ENERGY T với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1597 là 460M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền