GEOTECH HLDGS LTD

1707 HKEX
1707
GEOTECH HLDGS LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1707 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của GEOTECH HLDGS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1707 là 596.4M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền