XIAOMI CORPORATION

1810HKEX
1810
XIAOMI CORPORATIONHKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1810 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu XIAOMI CORPORATION

Lợi nhuận của 1810 trong quý trước là -0.07 HKD trong khi ước tính là 0.08 HKD, chiếm -180.39 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 77.77B HKD mặc dù con số ước tính là 77.46B HKD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.08 HKD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 77.18B HKD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 1810.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên