LIFESTYLE CHINA GROUP LTD

2136 HKEX
2136
LIFESTYLE CHINA GROUP LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2136

Tóm tắt tài chính của LIFESTYLE CHINA GROUP LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 2136 là 1.157B HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu