WEICHAI POWER
2338 HKEX

2338
WEICHAI POWER HKEX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của WEICHAI POWER với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2338 là 172.817B. EPS TTM của công ty là 1.52, lợi tức cổ tức là 2.64%, và P/E là 11.18. Ngày thu nhập tiếp theo WEICHAI POWER là 31 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền