BOC HONG KONG(HLDGS) LTD 2388

2388 HKEX
2388
BOC HONG KONG(HLDGS) LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
Công ty TNHH Wedge Holdings là một công ty chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến tài chính. Công ty có bốn lĩnh vực kinh doanh. Mảng Tài chính bảo lãnh cho vay xe máy thông qua công ty con, Group Lease PCL. Mảng Nội dung tham gia vào việc lập kế hoạch, sản xuất, chỉnh sửa, thiết kế, bán buôn, bán lẻ và phân phối nội dung cho âm nhạc, tạp chí, sách, kinh doanh thẻ trò chơi và trang web, cũng như kinh doanh các quyền liên quan đến nội dung. Mảng Kinh doanh Sản phẩm tham gia vào việc bán buôn, bán lẻ và bán đồ chơi, tạp chí và các sản phẩm liên quan, cũng như vận hành Trang web mua sắm theo yêu cầu. Mảng Khác liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm liên quan đến thể thao và lên kế hoạch các sự kiện thể thao. Công ty đã kinh doanh các sản phẩm bán hàng từ ngày 26 tháng 2 năm 2013.