GUANGDONG INV
270 HKEX

270
GUANGDONG INV HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

270 financial statements

Tóm tắt tài chính của GUANGDONG INV với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 270 là 66.294B. EPS TTM của công ty là 0.75, lợi tức cổ tức là 5.86%, và P/E là 13.52.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền