WIN HANVERKY

3322 HKEX
3322
WIN HANVERKY HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3322 financial statements

Tóm tắt tài chính của WIN HANVERKY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3322 là 430.274M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền