FDG KINETIC

378 HKEX
378
FDG KINETIC HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

378 financial statements

Tóm tắt tài chính của FDG KINETIC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 378 là 121.559M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền