CROSSTEC

3893 HKEX
3893
CROSSTEC HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3893 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CROSSTEC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3893 là 327.6M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền