YITAI COAL

3948 HKEX
3948
YITAI COAL HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3948 financial statements

Tóm tắt tài chính của YITAI COAL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 3948 là 21.12B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền