TRISTATE HLDGS

458 HKEX
458
TRISTATE HLDGS HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

458 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TRISTATE HLDGS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 458 là 230.866M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền