ASM PACIFIC TECHNOLOGY

522 HKEX
522
ASM PACIFIC TECHNOLOGY HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 522

Tóm tắt tài chính của ASM PACIFIC TECHNOLOGY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 522 là 34.026B HKD. EPS TTM của công ty là 3.96 HKD, tỷ suất cổ tức là 4.00% và P/E là 20.88.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền