CHINA AUTO NR
526 HKEX

526
CHINA AUTO NR HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

526 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHINA AUTO NR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 526 là 361.981M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền