CHEERWIN GRP LTD

6601 HKEX
6601
CHEERWIN GRP LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 6601

Tóm tắt tài chính của CHEERWIN GRP LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 6601 là 3.027B HKD. EPS TTM của công ty là 0.08 HKD, tỷ suất cổ tức là 3.00% và P/E là 27.58.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu