K & P INTERNATIONAL HOLDINGS

675 HKEX
675
K & P INTERNATIONAL HOLDINGS HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 675

Tóm tắt tài chính của K & P INTERNATIONAL HOLDINGS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 675 là 237.634M HKD. EPS TTM của công ty là 0.31 HKD, tỷ suất cổ tức là 12.92% và P/E là 2.87.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền