SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED

757 HKEX
757
SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 757

Tóm tắt tài chính của SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 757 là 1.147B HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu