GLOBAL BRANDS

787 HKEX
787
GLOBAL BRANDS HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

787 financial statements

Tóm tắt tài chính của GLOBAL BRANDS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 787 là 193.688M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền