CHINA E-INFORMATION TECH GP LTD

8055 HKEX
8055
CHINA E-INFORMATION TECH GP LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8055 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CHINA E-INFORMATION TECH GP LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8055 là 204.613M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền