EFT SOLUTIONS

8062 HKEX
8062
EFT SOLUTIONS HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8062 financial statements

Tóm tắt tài chính của EFT SOLUTIONS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8062 là 194.4M. EPS TTM của công ty là 0.06, lợi tức cổ tức là 7.41%, và P/E là 7.05.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền