SEAMLESS GREEN

8150 HKEX
8150
SEAMLESS GREEN HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8150 financial statements

Tóm tắt tài chính của SEAMLESS GREEN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8150 là 91.206M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền