HEPHAESTUS HOLDINGS LTD

8173 HKEX
8173
HEPHAESTUS HOLDINGS LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 8173

Tóm tắt tài chính của HEPHAESTUS HOLDINGS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8173 là 167.97M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu