TIANNENG POWER

819 HKEX
819
TIANNENG POWER HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

819 financial statements

Tóm tắt tài chính của TIANNENG POWER với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 819 là 9.797B. EPS TTM của công ty là 2.37, lợi tức cổ tức là 4.60%, và P/E là 3.77.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền