BODIBRA
8297 HKEX

8297
BODIBRA HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BODIBRA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8297 là 681.12M. EPS TTM của công ty là 0.01, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 167.53.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền