ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

833 HKEX
833
ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 833

Tóm tắt tài chính của ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 833 là 264.913M HKD. EPS TTM của công ty là 0.07 HKD, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 3.41.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu