MOBI DEVELOPMENT CO LTD

947 HKEX
947
MOBI DEVELOPMENT CO LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

947 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của MOBI DEVELOPMENT CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 947 là 306.841M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền