JIAXING GAS GRP CO LTD

9908 HKEX
9908
JIAXING GAS GRP CO LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 9908

Tóm tắt tài chính của JIAXING GAS GRP CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9908 là 1.157B HKD. EPS TTM của công ty là 1.03 HKD, tỷ suất cổ tức là 3.79% và P/E là 8.18.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu