CARNIVAL GROUP
996 HKEX

996
CARNIVAL GROUP HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

996 financial statements

Tóm tắt tài chính của CARNIVAL GROUP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 996 là 84.355M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền