VICEM BUT SON CEME

BTS HNX
BTS
VICEM BUT SON CEME HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BTS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VICEM BUT SON CEME với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BTS là 889.631B VND. EPS TTM của công ty là 529.98 VND, tỷ suất cổ tức là 5.56% và P/E là 13.96.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu