HOA PHAT TEXTBOOK PRINTING JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HTP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HOA PHAT TEXTBOOK PRINTING JSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HOA PHAT TEXTBOOK PRINTING JSC 83.80B VND, và năm trước đó — 23.82B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia