MBG GROUP JSC

MBG HNX
MBG
MBG GROUP JSC HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MBG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MBG GROUP JSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MBG là 955.02B VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu